Regulamin Serwisu i sklepu internetowego www.ecosolar.pl

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z serwisu i sklepu internetowego ecosolar.pl
  2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie i w sklepie internetowym ecosolar.pl
  3. zasady sprzedaży internetowej na stronie www.ecosolar.pl
  4. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i sklepu internetowego, przy czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EcoSolar w Serwisie i w sklepie internetowym zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie ecosolar.pl
  5. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych na ecosolar.pl
 2. Administratorem serwisu i sklepu internetowego jest EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 7941206766, REGON: 140404602. Działalność wpisana w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 420916,
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 22 844 91 88 lub pod numerem +48 609 770 437
  2. mailowo pod adresem: biuro@ecosolar.pl
  3. listownie pod adresem: EcoSolar Dorota Półtorak, Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa
§2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu i sklepu internetowego ecosolar.pl,
 2. Serwis, sklep internetowy- oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem ecosolar.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu,
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą rejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), składająca zamówienie na ecosolar.pl ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 5. Dane Osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 6. Administrator – EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 794 120 67 66, REGON: 140404602, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 420916,
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 8. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała,
 9. Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu.
§3 Wymogi prawne
 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie na stronie głównej Serwisu i sklepu internetowego,
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: ecosolar.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 i ust.6,
 5. Każdy Użytkownik Serwisu i sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej,
 6. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie i sklepie internetowym mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  §4 Zasady korzystania z serwisu i sklepu internetowego
 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie i w sklepie internetowym oraz opuścić strony Serwisu z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter,
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu i sklepu internetowego. Treści zamieszczone w Serwisie i w sklepie pod adresem www.ecosolar.pl, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu i sklepu internetowego. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie i w sklepie internetowym nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Administratora.

§5 Zasady zakupu w sklepie internetowym ecosolar.pl
 1. Zakup w sklepie internetowym ecosolar.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym ecosolar.pl jest osoba pełnoletnia fizyczna lub prawna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu ecosolar.pl,
 3. Stroną dokonującą sprzedaży jest EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 794 120 67 66, REGON: 140404602, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 420916, tel.: 22 844 91 88, tel. kom. 609 770 437,
 4. Przedmiotem transakcji są produkty wystawione w sklepie ecosolar.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty posiadają oryginalne opakowania, są fabrycznie nowe, chyba że w opisie zaznaczono inaczej.
 5. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT,
 6. Zamówienie odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego lub poprzez wysłanie zamówienia na adres biuro@ecosolar.pl. Zamówienie może składać wyłączenie firma lub osoba pełnoletnia. Możliwe jest też przyjęcie zamówienia przez telefon pod numerem telefonu: 22 844 91 88 lub +48 609 770 437,
 7. Po złożeniu zamówienia za pomocą formularza internetowego jest ono automatycznie potwierdzane poprzez wysłanie informacji na adres email. Informacja może zawierać treść o akceptacji płatności, o przygotowaniu do wysyłki, wysyłce oraz innych wiadomości związanych z obsługą danego zamówienia,
 8. Jeżeli podczas procesu realizacji zamówienia zamawiający nie poda NIP’u to każdorazowo wystawiany jest zwykły paragon. Jeżeli potrzebna jest faktura imienne lub paragon imienny należy poinformować nas o tym za pomocą formularza w trakcie zamówienia lub drogą e-mailową na adres: biuro@ecosolar.pl lub dorota.poltorak@ecosolar.pl,
 9. W przypadku składania zamówienia drogą e-mail wiadomości nie są przesyłane, a jedynie jednorazowo potwierdzane o przyjęciu lub odmowie realizacji zamówienia,
 10. W przypadku zamówienia telefonicznego wszystkich niezbędnych informacji udziela handlowiec,
 11. Możliwość anulowania zamówienia istnieje tylko do momentu przekazania paczki do wysyłki kurierowi. Jeżeli zamawiający wpłacił należność za anulowany towar, kwota w całości zostanie mu zwrócona na wskazane konto w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu anulowania zamówienia przez kupującego,
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 13. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon. W przypadku zakupu na Firmę i chęci otrzymania faktury VAT należy korzystając z zamówienia internetowego wypełnić odpowiednią rubrykę przeznaczoną dla firm, podając numer NIP, w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail należy poinformować o tym fakcie handlowca,
 14. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę na osobę prywatną, prosimy o taką dyspozycję w wiadomości przy składaniu zamówienia – uwagi do zamówienia. W innym przypadku zawsze wystawiony zostanie do zamówienia paragon fiskalny,
 15. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT. Niniejsza zgoda uprawnia firmę EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 794 120 67 66, REGON: 140404602 do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej,
 16. W przypadku żądania wystawienia duplikatu faktury zostanie ona wysłana za pośrednictwem email. Jeżeli klient życzy sobie oryginał, zostanie obciążony kosztami przesyłki w wysokości 20 zł brutto.
§5 Formy płatności i obsługa płatności w sklepie internetowym ecosolar.pl
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przelewem lub przekazem na rachunek bankowy firmy EcoSolar przed wydaniem towaru Klientowi
   EcoSolar
   Dorota Półtorak
   Mahatmy Gandhiego 19/33
   02-645 Warszawa
   nr konta: 04 1140 2004 0000 3702 4106 2214
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność w systemie Paynow, w tym:
   1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
   2. Dostępne formy płatności: szybki przelew, BLIK, Google Pay, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Finansowanie w ramach kredytu,
 2. Raty,
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
§6 Warunki dostawy towaru
 1. Dostawa towaru następuje poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (poprzez pocztę e-mail lub faksem) uzgodniono inaczej. Dostawa jest możliwa:
  1. Pocztą Polską
  2. Firmą Spedycyjną: DHL, DPD, UPS, Erontrans, RABEN, Schenker
  3. Kurierem Rowerowym EcoSolar (opcja dostępna tylko w wybranych miejscach z wyłączeniem zimy – w przypadku wybrania tej opcji transportu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta)
  4. Transportem firmowym EcoSolar
 2. Wszystkie paczki są odpowiednio opakowane, zabezpieczone oraz oznaczone. Każdy klient zobowiązany jest po uiszczeniu opłaty o ile paczka była pobraniowa do odpakowania zawartości i sprawdzenia przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy sporządzić stosowny protokół reklamacyjny w obecności kuriera przy dostawie towaru. Brak posiadania dokumentów reklamacyjnych z podpisem kuriera wyklucza możliwość składnia reklamacji u Sprzedawcy,
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wymiarów towaru oraz ilości i od ciężaru. Koszt dostawy można wyliczyć dodając produkty do koszyka,
 4. Nabywca decydując się na przesyłkę kurierską oświadcza, że wszystkie roszczenia z tytułu zniszczonych przesyłek będą kierowane do firmy odpowiadającej za transport.
§7 Szkody powstałe podczas transportu
 1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) przy odbiorze towaru protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym lub wprost potwierdzającym, iż szkoda powstała podczas przewozu,
 2. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda,
 3. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz oryginalnie zapakowany w karton zewnętrzny, owinięty folią typu stretch lub dostarczony w nieotwieranej kopercie bąbelkowej,
 4. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny i będzie odrzucony przez przewoźnika,
 5. Klient powinien w nim zawrzeć ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności,
 6. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał,
 7. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie do Sprzedającego na adres mailowy biuro@ecosolar.pl,
 8. Klient w chwili podpisania protokołu odbioru otrzymuje prawo własności produktu i sklep EcoSolar Dorota Półtorak nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia mechaniczne po tym okresie,
 9. Reklamacje zagubionych paczek w czasie transportu należy kierować na adres e-mail: biuro@ecosolar.pl, ponieważ do momentu dostarczenia przesyłki nasza firma jest jej właścicielem.
§8  Prawo własności z zwrotu
 1. Zamówiony towar pozostaje własnością firmy EcoSolar do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta,
 2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego,
 3. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.),
 4. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Klientom niebędącym konsumentem w rozumieniu pkt. 2 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje,
 6. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy: towaru przygotowanego na podstawie specyfikacji klienta, towaru dostosowanego do osobistych potrzeb klienta, towaru, który ze względu na swoje właściwości nie jest przystosowany do wysyłki, szybko się psuje, sytuacji, gdy został przekroczony termin ważności towaru, w którym zostały naruszone plomby i/lub opakowanie nośników danych oraz oprogramowania, gazet, czasopism, magazynów,
 7. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zapoznać się z towarem, w szczególności sprawdzić jego funkcjonalność, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem i innymi oryginalnymi wypełniaczami producenta) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki Klient powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności prosimy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez, wyżej wymienionych, jego integralnych elementów (a więc: opakowania, instrukcji i karty gwarancyjnej) Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia z kosztów zwrotu odpowiedniej kwoty. Klient ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Klient powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian przekraczających zwykły zarząd, np. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), usunięcie numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń, np. folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
§9 Rękojmia / Gwarancja
 1. EcoSolar oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów są objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy,
 2. Adresy centrów serwisowych dla poszczególnych towarów i marek zawarte są w karcie gwarancyjnej lub na stronach producenta danego towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu, najlepiej używając do tego celu oryginalnego opakowania,
 3. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze,
 4. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej jest faktura VAT i karta gwarancyjna, jeśli jest osobnym dokumentem oprócz faktury VAT,
 5. Kupujący zobowiązany jest skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego przez EcoSolar punktu serwisowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta drogą mailową: biuro@ecosolar.pllub telefonicznie pod numerami +48 22 8449188 lub +48 609 770 437,
 6. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej,
 7. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy – poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą,
 8. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych,
 9. Sprzedawca nie zapewnia na czas rozpatrzenia gwarancji sprzętu zastępczego,
 10. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca odeśle naprawiony lub nowy produkt na adres wskazany przez nabywcę na swój koszt,
 11. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca odeśle ten sam produkt na adres wskazany przez nabywcę po wcześniejszym uiszczeniu przez reklamującego opłaty za transport. Opłata naliczana jest wg aktualnych stawek wysyłek towaru w sklepie internetowym ecosolar.pl,
 12. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
  1. konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
  2. uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją
  3. uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi
  4. uszkodzenia mechaniczne
  5. uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis
  6. uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych
  7. uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu
  8. roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile sa one zgodne z podanymi przez producenta
  9. przewody połączeniowe, wtyki i gniazda.
 13. Przesyłki reklamacyjne prosimy wysyłać na adres:
  EcoSolar Dorota Półtorak – Serwis
  Łopuszka Mała 1D
  37-220 Kańczuga
  Tel. kom. 505 197 357
 14. Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji,
 15. Wszystkie produkty o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią sprzedawcy. Sprzedawca przez okres wskazany poniżej gwarantuje poprawną pracę produktu oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad fabrycznych oraz innych ukrytych wad. W czasie trwania rękojmi i stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy produktu lub wykryciu jego wady ukrytej produkt należy reklamować bezpośrednio u sprzedawcy wysyłając lub dostarczając go na swój koszt wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres: EcoSolar Dorota Półtorak – Serwis, ul. Łopuszka Mała 1D, 37-220 Kańczuga, Tel. kom. 505 197 35,
 16. Sprzedawca udziela rękojmi i gwarancji w określonym terminie na poszczególne produkty:

Panele słoneczne sztywne – 10 lat
Victron Energy – 5 lat
Victron Energy akumulatory LiFePO4 – 3 lata
Victron Energy akumulatory – 2 lata
Pozostałe produkty – 2 lata

§10 Polityka Cookie
 1. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma EcoSolar wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających Serwis i stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby,
 2. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie EcoSolar będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo,
 3. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma EcoSolar nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie!
 4. Złożenie zamówienia zawsze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§11 Zasady świadczenia usług
 1. Administrator będzie za pośrednictwem Serwisu i sklepu internetowego udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
  1. Udostępnianie Treści w Serwisie i w sklepie internetowym, w szczególności takich jak: informacje handlowe, informacje o produktach, informacje o producentach, szkoleniach, informacje o projektowaniu, informacje zawarte na blogu, dane kontaktowe itp.
  2. Udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora,
  3. Newsletter
  4. Konto Klienta na stronie sklepu internetowego ecosolar.pl
 2. Administrator może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników,
 3. Administrator Serwisu i sklepu internetowego może dodawać kolejne Usługi dla Użytkowników Serwisu i sklepu internetowego bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników,
 4. Wtyczki to niewielkie narzędzia dostawców social media stosowane w celu umożliwienia przejścia bezpośrednio z danej strony internetowej do fanpage, kanału podmiotu, który je zamieszcza, w wybranych przez siebie social media,
 5. Administrator korzysta z wtyczek Facebook oraz Linkedin. Niewykluczone, że wykaz social media dostępnych za pomocą Wtyczek będzie rozszerzany,
 6. Klikając w wybrana wtyczkę, Użytkownik może wyświetlić Fanpage Administratora na wybranym portalu społecznościowym,
 7. Administrator zapewnia wyłącznie zamieszczenie wtyczek w Serwisie. Administrator nie decyduje o sposobach działania wtyczek oraz dokonywaniu innych działa za ich pomocą przez portale społecznościowe,
 8. Korzystając z wtyczek, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityka prywatności danego portalu społecznościowego oraz zwrócić szczególną uwagę na informacje o pozyskiwaniu informacji za pomocą Cookies stosowanych za pomocą wtyczek,
 9. Korzystanie z wtyczek następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybraną wtyczkę,
 10. Newsletter to Usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Treści w postaci indywidualnej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
§12 Zarządzenie treścią w Serwisie i w sklepie internetowym
 1. Administrator Serwisu i sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany Treści opublikowanych w Serwisie i w sklepie internetowym w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie i w sklepie internetowym, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych Treści.
§13 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 1. W celu świadczenia Usług w Serwisie i w sklepie internetowym, Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności:
  1. Dane Użytkowników korzystających z Usługi Newsletter
  2. Dane klientów korzystających z zakupu internetowego na stronie www.ecosolar.pl
  3. Dane Użytkowników pochodzące z plików Cookie
  4. Dane osób składających Reklamacje.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych,
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności EcoSolar.
§14 ochrona własności intelektualnej
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym i sklepie internetowym jest EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 794 120 67 66, REGON: 140404602,
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest EcoSolar Dorota Półtorak z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-645, przy ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, NIP: 794 120 67 66, REGON: 140404602,
 3. Wszelkie prawa do Serwisu i sklepu internetowego znajdującego się w domenie: https://www.ecosolar.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Administratora. Korzystanie z Serwisu i sklepu internetowego przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu i sklepu internetowego ani jego poszczególnych elementów,
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie i sklepie internetowym do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami),
 5. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu i sklepu internetowego,
 6. Żadna część Serwisu i sklepu internetowego nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.
§15 Reklamacje dotyczące działania Serwisu i sklepu internetowego
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie i w sklepie internetowym lub propozycję zmiany jego funkcjonalności. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@ecosolar.pl,
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany adres e-mail: biuro@ecosolar.pl.
§16 Odpowiedzialność
 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu i sklepu internetowego oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu i sklepu internetowego lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu i sklepu internetowego spowodowanym działaniem siły wyższej,
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i sklepu internetowego, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi,
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu i sklepu internetowego. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu i sklepu internetowego,
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu i sklepu internetowego przez Użytkownika,
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i sklepu internetowego wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu i sklepu internetowego.
§17 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i sklepie internetowym i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu,
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie i sklepie internetowym, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu,
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji,
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i sklepu internetowego,
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu i sklepu internetowego mające związek ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu i sklepu internetowego. W przypadku, Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu i sklepu internetowego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
 6. Przepisy dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 7. Regulamin serwisu i sklepu Internetowego EcoSolar w żadnym stopniu nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.),
 8. Jeśli oficjalne prawo obowiązujące w Polsce, w momencie zakupu przez klienta całego systemu, towaru lub usługi, będzie lub jest w jakimkolwiek stopniu lepsze i korzystniejsze dla klienta od dowolnego zapisu niniejszego regulaminu to wobec klienta w każdym przypadku obowiązujący jest zapis korzystniejszy.