Program strategiczny NCBR – Biostrateg

Program strategiczny „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

TechRol
Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Podstawowym celem projektu TechRol jest opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu opracowane i rozwijane będą technologie ekoenergetyczne, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz pozwolą na popularyzację niskoemisyjnej produkcji rolnej. Zadania badawcze projektu zaplanowano w taki sposób, aby umożliwiły one osiągnięcie celów Programu BIOSTRATEG II. Dlatego, dotyczą one badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ograniczenia wpływu tych obszarów gospodarki na zmiany klimatu.

Prace projektowe będą realizowane przez konsorcjum składające się z jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych i będą koncentrowały się na opracowaniu tylko takich technologii, które w krótkiej perspektywie czasowej będzie można wdrożyć w różnych obszarach związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu partnerów przemysłowych z różnych sektorów gospodarki, możliwe będzie kompleksowe rozwiązanie problemów produkcyjnych, środowiskowych i energetycznych z nakierowaniem na praktyczne zastosowanie i podniesienie innowacyjności głównie sektora rolno-spożywczego.

Technologie będące wynikiem realizacji projektu wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju, w szczególności w rozwoju energetyki rozproszonej na terenach wiejskich.

OPIS PROJEKTU

Projekt TechRol charakteryzuje się kompleksowym podejściem i obejmuje różne zagadnienia, kluczowe dla efektywnego gospodarowania zasobami dostępnymi na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

WP1
Projekt rozpocznie się od analizy rzeczywistego zużycia i zapotrzebowania na różne formy energii oraz jej nośniki na obszarach wiejskich (WP1). Na podstawie tej analizy zostanie opracowany model prosumenckiej gminy wiejskiej, uwzględniający możliwość zastosowania nowych technologii rozwijanych w kolejnych zadaniach projektu.

WP2
W zadaniu drugim (WP2) opracowane zostaną technologie umożliwiające przetwarzanie odpadów z produkcji rolnej do form umożliwiających ich dalsze wykorzystanie na cele energetyczne. W ramach projektu będą prowadzone prace nad efektywnymi metodami suszenia oraz degradacji tlenowej odpadów organicznych, gazyfikacją słomy, niskobudżetową technologią suchej fermentacji odpadów biologicznych, a także innowacyjnym systemem oczyszczania syngazu dla układów kogeneracji.

WP3
Zadanie trzecie (WP3) będzie poświęcone rozwojowi odnawialnych źródeł energii dedykowanych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Opracowane zostaną innowacyjne instalacje do produkcji energii elektrycznej z lokalnie dostępnych zasobów, w tym z ciepła odpadowego oraz ciepła wytwarzanego w procesach spalania biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego. Dla zidentyfikowanych, lokalnie dostępnych źródeł niskotemperaturowego ciepła odpadowego zostaną opracowane układy bazujące na obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym, umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej w zakresie temperatur niedostępnym dla innych technologii. Jako badania uzupełniające w zadaniu trzecim (WP3) będą prowadzone też prace nad wykorzystaniem innych źródeł energii odnawialnej na terenach wiejskich.

WP4
Wyniki badań prowadzonych w zadaniach (WP1-WP3) zostaną wykorzystane w zadaniu czwartym (WP4), którego tematem będzie inteligentne zarządzanie zasobami naturalnymi z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Stworzony zostanie system inteligentnego zarządzania produkcją i zużyciem nośników energii. Umożliwi to prowadzenie symulacji wirtualnych systemów energetycznych oraz dokonywanie optymalnych alokacji dostępnych zasobów dla wybranych obszarów wiejskich. W zadaniu czwartym (WP4) przedmiotem badań będzie również problematyka zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych, gospodarskich i produkcyjnych zgodnie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej.

WP5
Ocena środowiskowa wszystkich zaproponowanych technologii zostanie przeprowadzona w zadaniu piątym (WP5). Zostanie wykonana kontrola emisji z różnych źródeł na terenach wiejskich oraz ocena wpływu zmiany sposobu pozyskiwania i wykorzystania energii na środowisko naturalne.

WP6
Prace rozwojowe zaproponowanych technologii będą prowadzone przez partnerów przemysłowych w zadaniu 6 (WP6).

WP7
Prace przygotowawcze do wdrożeń zostaną przeprowadzone w zadaniu siódmym (WP7) i będą koncentrowały się głównie na działaniach związanych z zabezpieczeniem praw własności do nowych rozwiązań oraz opracowaniu wdrożeniowej dokumentacji technicznej.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj