Znak sprawy 11/2021/Biostrateg3/ EcoSolar – Wykonanie trzeciego etapu robót instalacyjnych obiektu badawczego

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak zaprasza do przedstawienia oferty na: „Wykonanie trzeciego etapu robót instalacyjnych obiektu badawczego, polegających na wykonaniu kotłowni, podłączeniu do istniejących systemów grzewczych/chłodzących, glikolu oraz wody (CO) oraz doizolowaniu rur w celu minimalizacji strat ciepła”.

Termin złożenia ofert: 30.06.2021
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021

A. Pełna treść oferty
B. Wzór oświadczenia

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres trzeciego etapu robót instalacyjnych w obiekcie badawczym obejmuje:

– wykonanie robót instalacyjnych kotłowni na podstawie schematu dostarczonego przez zamawiającego,
– przed uruchomieniem każdego obwodu hydraulicznego instalacji należy wykonać jego profesjonalne płukanie, przy użyciu dedykowanego do tego sprzętu, w celu usunięcia wszelkich „ciał obcych” typu pakuły, rdza i inne, aby nie spowodowały one w przyszłości zaburzenia działania instalacji i wykonywanych pomiarów,
– wymagane jest aby elementy nierdzewne użyte w instalacji przykręcane były w taki sposób aby nie doszło do zakażenia stali nierdzewnej rdzą z narzędzi,
– instalacja powinna być prowadzona w taki sposób aby możliwy był łatwy montaż i demontaż urządzeń (na śrubunkach) lecz jednocześnie przy ograniczeniu do minimum ilości połączeń skręcanych, które z czasem mogą tracić szczelność,
– doizolowanie nie zaizolowanych rur CO,
– wszystkie przejścia rur i kanałów powinny być wykonywane metodą profesjonalnego wiercenia przy pomocy specjalnych koronek do wiercenia na sucho (z zachowaniem ostrożności aby nie uszkodzić okablowania i orurowania budynków,
– wpuszczenie w instalację czystej filtrowanej mechanicznie i chemicznie wody oraz filtrowanego mechanicznie glikolu o odpowiednich parametrach technicznych, takich, aby instalacja mogła pracować sprawnie i bezawaryjnie,
– odpowietrzenie wszystkich obiegów instalacji (w tym wszystkich obiegów ogrzewania płaszczyznowego),
– wykonanie ciśnieniowych prób szczelności poszczególnych obiegów instalacji hydraulicznej w zakresie dopuszczalnym (podczas próby chwilowej ciśnienie, w zależności od testowanego obiegu, powinno być 2-4x większe od normalnego ciśnienia pracy),
– materiały instalacyjne (rury, kształtki, armatura) użyte w instalacji zamawia Wykonawca,
– wszystkie materiały za które zapłacił zamawiający, w tym elementy urządzeń, nie użyte w instalacji oraz odpady nierdzewne i miedziane pozostają własnością zamawiającego,

Projekt koncepcyjny instalacji w obiekcie badawczym dostępny jest u zamawiającego w formie elektronicznej.
Zainteresowani wykonawcy proszeni są o kontakt mailowy na: dorota.poltorak@ecosolar.pl w celu przesłania projektu instalacji budynku badawczym.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Jeżeli istnieje inny wyrób, na przykład innego producenta, posiadający inną nazwę ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, fizyczne, wymiarowe lub użytkowe do tych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.

Ilekroć w wymienionym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się nazwy, symbole lub inne oznaczenia, które mogą być skojarzone z konkretnym producentem lub dostawcą, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o takich samych i tożsamych fizycznie, funkcjonalnie i technicznie parametrach, które będą traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj