Znak sprawy 3/2020/Biostrateg3/EcoSolar – Wykonanie powierzchni grzejnych warstwami termoprzewodzącymi

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr 3/2020/Biostrateg3/EcoSolar

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

Termin składania ofert: 10.04.2020
Termin realizacji zamówienia- do 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

A. Pełna treść zapytania
B. Przykładowy wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu pokrycia ściennych registrów grzejnych warstwami termoprzewodzącymi do przeprowadzenia w budynku badań laboratoryjnych.

II. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym normach, aprobatach technicznych dla tego typu prac.
2. Przygotowanie warstwy termoprzewodzącej powinno być wykonywane maszynowo za pomocą agregatu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta materiału.
4. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest wykonanie warstwy gruntującej – powłoki wzmacniającej i uszczelniającej podłoże oraz zwiększającej przyczepność warstwy termoprzewodzącej.
5. Warstwę termoprzewodzącą należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.
6. Grubość warstwy termoprzewodzącej nie powinna być większa niż 5 cm.
7. Powierzchnia warstwy termoprzewodzącej powinna być gładka o naturalnym stopniu szorstkości
8. Powierzchnia robót budowlanych w budynku do badań laboratoryjnych wynosi 350m2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do trzech miesięcy od daty złożenia zamówienia.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj