Znak sprawy Nr 3/2019/Biostrateg3/EcoSolar i Znak sprawy Nr 4/2019/Biostratg3/EcoSolar

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ziemnych pod przewody elektryczne dla elektrowni wiatrowej, elektrowni fotowoltaicznej oraz rury ziemnej na terenie działek 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała.

Termin składania oferty: do 04.10.2019
Termin realizacji: do 29.02.2020

Rozstrzygnięcie konkursu

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

A. Znak sprawy Nr 3/2019/Biostrateg3/EcoSolar
Zlecenie wykonania prac ziemnych pod przewody dla elektrowni wiatrowej na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga na potrzeby projektu BioStrateg3.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wykopanie o łącznej długości około 200 m rowu o głębokości 1-1,5 m w celu ułożenia przewodów zasilających sterujących, pomiarowych do podłączenia zasilania między elektrownią wiatrową a pomieszczeniem sterującym,
  2. Zasypanie uprzednio wykopanego rowu i wyrównanie gruntu.

UWAGI: Prace ziemne muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną za pomocą specjalistycznych urządzeń budowlanych (koparka).

II-1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

B. Znak sprawy Nr 4/2019/Biostrateg3/EcoSolar
Zlecenie wykonania prac ziemnych pod przewody elektryczne (pomiarowe, sterujące, zasilające) dla elektrowni fotowoltaicznej między budynkami do badań laboratoryjnych. Zlecenie wykonania robót ziemnych pod rurę ziemną ze złączami do połączenia grzewczego budynków do badań laboratoryjnych w celu uzyskania jak najmniejszych strat ciepła.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wykopanie o łącznej długości około 100 m rowów o głębokości od 1-1,5
  2. Zasypanie uprzednio wykopanego rowu i wyrównanie gruntu

UWAGI: Prace ziemne muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną za pomocą specjalistycznych urządzeń budowlanych (koparka).

II-2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. III. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty do: Znak sprawy Nr 3/2019/Biostrateg3/EcoSolar i Znak sprawy Nr 4/2019/Biostrateg3/EcoSolar na jednym formularzu.

A. Pełna treść ogłoszenia. Znak sprawy 3/2019/Biostrateg3/EcoSolar
A. Pełna treść ogłoszenia. Znak sprawy 4/2019/Biostrateg3/EcoSolar
B. Oświadczenie

Strona głównaMenuKonto
Szukaj